FacebookTwitterLinkedin
   

Algemene voorwaarden van Winkens Finance en Control


1. Begripsbepalingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever:

De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft

gegeven tot het verrichten van werkzaamheden. Opdrachtgever kan tevens

lastgever zijn. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van

opdrachtgever is daarmee tevens bedoeld een eventuele lastgever.

Opdrachtnemer:

Winkens Finance en Control Alle opdrachten worden uitsluitend

aanvaard en uitgevoerd door opdrachtnemer. De toepasselijkheid van

artikelen 7:404, 407 lid 2 en 409 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten. Waar

in deze voorwaarden wordt gesproken van opdrachtnemer is daarmee in

voorkomende gevallen tevens bedoeld lasthebber.

Persoonsgegevens:

Alle op natuurlijke personen herleidbare gegevens in de zin van de Wet

Bescherming Persoonsgegevens.

Bescheiden:

Alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde

goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het

kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde

goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.

Werkzaamheden:

Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door de

opdrachtnemer uit andere hoofde worden verricht, een en ander in de

ruimste zin.

Know how:

Vertrouwelijke kennis terzake van diverse bedrijfsgegevens een en ander in

de ruimste zin en met inbegrip van, maar niet beperkt tot, tekeningen,

ontwerpen, schetsen, modellen, procedures, richtlijnen, methodieken,

algoritmes en software, waarin deze kennis is of zal worden belichaamd.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle

overeenkomsten en/of rechtsverhoudingen die door opdrachtnemer binnen

het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan.

Wijziging van deze voorwaarden dienen door de opdrachtnemer uitdrukkelijk

en schriftelijk te worden bevestigd.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van

opdrachtgever wordt uitgesloten.

2.3 Alle bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn tevens van

toepassing op de bestuurders en werknemers van opdrachtnemer en/of op

de eventueel door opdrachtnemer ingeschakelde derden c.q. hulppersonen.

3. Aanvang en duur van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand en vangt aan op het moment dat de

door opdrachtgever ondertekende offerte door opdrachtnemer retour is

ontvangen of met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen.

3.2 Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met

andere middelen te bewijzen.

3.3 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit aard

of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een

bepaalde tijd is aangegaan.

4. Gegevens opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke

opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct

uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de

gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.

4.2 Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te

schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorig lid

genoemde verplichtingen heeft voldaan.

4.3 Indien en voorzover opdrachtgever dit verzoekt, worden de ter

beschikking gestelde bescheiden geretourneerd, behoudens het bepaalde

onder 14.

4.4 Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte

gegevens en bescheiden en vrijwaart opdrachtnemer voor schade die het

gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie.

5. Uitvoering opdracht

5.1 Opdrachtnemer voert de opdracht uit naar beste kunnen en met in

achtneming van de toepasselijke gedrags- en beroepsregels. Hij zal daarbij

de zorgvuldigheid in acht nemen die van hem wordt verwacht.

5.2 Opdrachtnemer heeft het recht werkzaamheden, zonder kennisgeving

aan opdrachtgever te laten verrichten door een door de opdrachtnemer aan

te wijzen persoon of derde.

5.3 Indien tijdens de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van

opdrachtgever, die niet vallen onder de werkzaamheden zoals

overeengekomen in de opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop

betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van opdrachtnemer

en/of de aan haar gelieerde (rechts-)personen het vermoeden ontleend dat

deze werkzaamheden krachtens incidentele opdracht zijdens opdrachtgever

zijn verricht, onverminderd het recht van opdrachtnemer met andere

middelen dit bewijs te leveren.

5.4 De uitvoering van de opdracht is niet specifiek gericht op het ontdekken

van fraude, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Indien

de werkzaamheden aanwijzingen voor fraude opleveren, zal opdrachtnemer

daarover aan opdrachtgever rapporteren, tenzij geldende wet- en

regelgeving zich daartegen verzet. Opdrachtnemer is daarbij gehouden aan

de door de beroepsorganisaties uitgevaardigde frauderichtlijnen.

5.5 Opdrachtgever verleent telkens en volledig medewerking aan de

verplichtingen die voor opdrachtnemer voortvloeien uit de toepasselijke

(beroeps)regelgeving.

5.6 Opdrachtgever is ermee bekend dat opdrachtnemer - onder meer, doch

niet uitsluitend -:

a.op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht kan zijn om

bepaalde, in die wet- en regelgeving omschreven en tijdens de

uitvoering van zijn werkzaamheden bekend geworden, transacties

te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde

autoriteiten;

b. op grond van geldende wet- en regelgeving in bepaalde

situaties een fraudemelding zal moeten doen;

c. krachtens geldende wet- en regelgeving verplicht kan zijn om

een onderzoek naar de (identiteit van) opdrachtgever c.q. de

cliënt te doen.

5.7 Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die

ontstaat bij opdrachtgever ten gevolge van het voldoen door opdrachtnemer

aan de voor hem geldende wet- en (beroeps)regelgeving.

6. Geheimhouding en exclusiviteit

6.1 Opdrachtnemer is, behoudens wettelijke verplichtingen tot

openbaarmaking van bepaalde gegevens of verplichtingen hiertoe

voortvloeiende uit beroepsregelen, verplicht tot geheimhouding tegenover

derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze

geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door

opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan

verkregen resultaten.

6.2 Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige

uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot de individuele

opdrachtgever, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

7. Intellectuele eigendom en know how

7.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot

rechten van intellectuele eigendom en (geheime) Know how, die hij gebruikt

of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met

opdrachtgever.

7.2 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de in het vorige lid bedoelde

rechten en Know how, al dan niet met inschakeling van derden, zonder

voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, te

verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

8. Overmacht

8.1 Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet

tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge overmacht, zoals maar niet

beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn

onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment, dat

de opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na

te komen zonder dat opdrachtnemer in verzuim komt en zonder dat hij tot

enige schadevergoeding zal zijn gehouden.

8.2 Opdrachtgever heeft het recht in geval de situatie als bedoeld in het

eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met

onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen nadat een periode van 30

dagen is verstreken en de verplichtingen als gevolg van de situatie van

overmacht nog steeds niet nagekomen kunnen worden.

9. Honorarium

9.1 Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst

van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de

gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer en is verschuldigd naarmate door

opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn

verricht.

9.2 Het honorarium van opdrachtnemer, vermeerderd met verschotten en

declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel

verschuldigde omzetbelasting door opdrachtnemer aan opdrachtgever

gedeclareerd per maand, per kwartaal of per jaar of na voltooiing van

opgedragen werkzaamheden, zulks ter keuze van opdrachtnemer.

Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd een eenmaal gekozen frequentie

van declareren te wijzigen.

9.3 Begrotingen van het honorarium terzake van werkzaamheden van

opdrachtnemer dienen schriftelijk en uitdrukkelijk te zijn verstrekt en zijn

vrijblijvend en niet bindend.

10. Betaling

10.1 Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden

binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum, in Euro’s, ten kantore van

opdrachtnemer of door middel van storting ten gunste van een door deze

aan te wijzen bankrekening en zonder enig recht op korting of verrekening.

10.2 Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde (fatale) termijn

heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever over het

verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd tot op de datum van

algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van

opdrachtnemer. Indien opdrachtgever in verzuim is, worden alle vorderingen

van opdrachtnemer ter zake van verrichte werkzaamheden en gemaakte

kosten onmiddellijk opeisbaar.

10.3 Kosten ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering

van de vordering zijn voor rekening van opdrachtgever. De

buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te

vorderen bedrag met een minimum van € 150,-.

10.4 Voor het geval opdrachtnemer zijn vordering in een gerechtelijke

procedure aanhangig heeft gemaakt, is opdrachtgever gehouden de met

deze procedure gemoeide werkelijke kosten, onverminderd de aanspraken

van opdrachtnemer ter zake van buitengerechtelijke kosten, volledig te

vergoeden. Hieronder zijn begrepen alle kosten voor zover deze een

eventuele proceskostenveroordeling van opdrachtgever op grond van artikel

237 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te boven gaan.

10.5 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter

afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van

opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt

opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

10.6 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers,

voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke

opdrachtgevers zijn verricht, ieder hoofdelijk jegens opdrachtnemer

aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, rente en kosten.

11. Klachten; reclame

11.1 Een reclame of klacht met betrekking tot de verrichte werkzaamheden

en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen dertig (30) dagen na de

verzenddatum van de factuur, de stukken of de informatie waarover

opdrachtgever reclameert, dan wel binnen dertig (30) dagen na de

ontdekking van het gebrek, mits opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek

redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden

kenbaar gemaakt.

11.2 Een reclame of klacht als bedoeld in lid 1, schort de

betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

12. Aansprakelijkheid

12.1 Opdrachtnemer is voor het overige, behoudens gevallen van opzet of

grove schuld, jegens opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die

het gevolg is van een of meer fouten van opdrachtnemer, voor zover deze

verband houden met de opdracht en voor zover de aansprakelijkheid en die

schade worden gedekt door de door de opdrachtnemer gesloten

beroepsaansprakelijkheidsverzekering, een en ander te vermeerderen met

het bedrag aan eigen risico.

12.2 Op schriftelijk verzoek van opdrachtgever zal opdrachtnemer een kopie

van de polis(-voorwaarden) aan opdrachtgever toezenden.

12.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor

· schade, welke ontstaat door of het gevolg is van onjuiste of

onvolledige informatie zijdens opdrachtgever;

· schade als gevolg van fouten in door haar geraadpleegde wet-, en

regelgeving en/of (vak-)literatuur;

· schade als gevolg van gebruik van elektronische

communicatiemiddelen, als bedoeld in artikel 17 van deze

voorwaarden;

· beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens

verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending

geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden;

· indirecte schade, waar hier onder wordt verstaan: gevolgs- en

bedrijfsschade.

12.4 In geval de schade minder is dan € 10.000,00, is de aansprakelijkheid

van opdrachtnemer, beperkt tot een bedrag van twee (2) maal het

honorarium voor de betreffende opdracht of, in geval van

duurovereenkomsten, beperkt tot een (1) maal het honorarium over het

afgelopen jaar, doch in ieder geval, bij schade van meer dan € 5.000,00, tot

een bedrag van maximaal € 10.000,=, in alle gevallen per

schadeveroorzakende gebeurtenis.

12.5 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover

mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken, waarbij

opdrachtgever hem alle mogelijke medewerking dient te verlenen.

12.6 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van

derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering

van de werkzaamheden samenhangen. Zulks geldt niet indien en voor zover

de opdracht strekt tot onderzoek van de jaarrekening, als bedoeld in artikel

2: 393 BW.

12.7 Iedere aanspraak jegens opdrachtnemer vervalt na verloop van één (1)

jaar nadat de melding van de aanspraak is geschied, althans had behoren

te geschieden, tenzij deze inmiddels bij de bevoegde rechter aanhangig is

gemaakt.

12.8 Het recht om de overeenkomst met opdrachtnemer te ontbinden is

uitgesloten.

13. Opzegging

13.1 Opdrachtnemer en opdrachtgever kunnen steeds de overeenkomst

opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden,

tenzij de redelijkheid zich tegen een dergelijke termijn verzet.

13.2 Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden

medegedeeld.

13.3 Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is

opdrachtgever het honorarium verschuldigd overeenkomstig de door

opdrachtnemer opgegeven uren voor werkzaamheden die ten behoeve van

opdrachtgever zijn verricht.

13.4 Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door opdrachtgever,

heeft opdrachtnemer recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en

aannemelijk te maken bezettingsverlies, alsmede op vergoeding van

additionele kosten die opdrachtnemer reeds heeft gemaakt en kosten die

voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden (zoals - onder

meer - eventuele kosten met betrekking tot onderaanneming).

14. Opschortingsrecht

14.1 Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van al zijn verplichtingen op

te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken

aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare

vorderingen, waaronder begrepen voorschotbetalingen, op opdrachtgever

volledig zijn voldaan.

14.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade bij opdrachtgever die

is veroorzaakt door de door de opschorting veroorzaakte vertraagde

afhandeling van werkzaamheden.

15. Persoonsgegevens

15.1 Opdrachtnemer zal alle inspanningen verrichten die redelijkerwijs van

haar verwacht kunnen worden om persoonsgegevens vertrouwelijk te

houden.

15.2 Voorzover nodig zijn verwerkingen van persoonsgegevens met

doelomschrijving door opdrachtnemer, althans Winkens Finance en Control
aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.


15.3 Opdrachtgever geeft opdrachtnemer voor een goede uitvoering van de

verstrekte opdracht en/of voorzover nodig toestemming voor gebruik c.q.

verwerking van zijn/haar persoonsgegevens binnen Winkens Finance en Control
alsmede, tot nader order, zie hierna lid 5, om op de


hoogte te worden gehouden van voor haar mogelijkerwijs interessante

activiteiten van opdrachtnemer.

15.4 Tenzij opdrachtnemer zulks verplicht is op grond van de wet zullen

geen persoonsgegevens aan derden worden verstrekt zonder uitdrukkelijke

toestemming van de betrokkene.

15.5 Voor vragen over onder andere (het doel van) de registratie, het

gebruik van de persoonsgegevens en/of voor het doorgeven van wijzigingen

of voor het maken van bezwaar tegen (verder) gebruik of registratie van

zijn/haar persoonsgegevens dient opdrachtgever c.q. de betrokkene zich

schriftelijk te wenden tot Winkens Finance en Control zal de

verzoeken en vragen in behandeling nemen en zo spoedig mogelijk, doch

uiterlijk binnen veertien (14) dagen hierop reageren en/of, voorzover

mogelijk, de verzochte maatregelen hebben doorgevoerd.

16 Vervaltermijnen

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen

vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke

hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van

werkzaamheden door opdrachtnemer, in ieder geval na één jaar na het

moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon

zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Deze termijn

betreft niet de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de daartoe

aangewezen instantie(s) voor de klachtbehandeling en/of de Raad voor

Geschillen.

17 Electronische communicatie

17.1 Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen Opdrachtgever en

Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever door middel van

elektronische middelen met elkaar communiceren.

17.2 Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk

voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge

van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder –

maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging

bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of

manipulatie van elektronische communicatie door derden of door

programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of

verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en

het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of

andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens

voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

17.3 Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer zullen al hetgeen

redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter

voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

17.4 De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren

dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden

elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door

de ontvanger.

18 Reparatieclausule nietigheden

18.1 Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de

onderliggende opdracht/overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet

geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit tengevolge van enig wettelijk

voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel

gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze

algemene voorwaarden of de onderliggende opdracht/overeenkomst.

18.2 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de

onderliggende opdracht/overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden

als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een

beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -

vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste

beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.

18.3 Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in

overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige

c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk

aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q.

vernietigde bepalingen.

19. Toepasselijk recht en forumkeuze

19.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer,

waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands

recht van toepassing.

19.2 Alle geschillen, die verband houden met overeenkomsten tussen

opdrachtgever en opdrachtnemer worden uitsluitend beslecht door de

bevoegde rechter in het arrondissement Maastricht.

19.3 Het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van

opdrachtgever om een geschil voor te leggen bij de Raad voor Geschillen

en/of de procesgang van klachtrecht te volgen.